ReadyPlanet.com
dot dot
bulletจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
bulletมหาวิทยาลัยบูรพา
bulletสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
bulletสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
bulletสมาคมระบบขนส่งและและจราจรอัจฉริยะไทย
bulletสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
bulletTransportation Research Board (TRB)
bulletGTZ: Sustainable Urban Transport Projects
bulletTransportation Research Laboratory Chulalongkorn University Alumni
bulletชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (Thailand Cycling Club, TCC)
Sustainable Transport & Urban Systems, People and Community | Asst.Prof. Surames Piriyawat, Ph.D (ผศ.ดร. สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์)

 

การขนส่งเป็นเครื่องมือหรือกิจกรรมที่มนุษย์ใช้เพื่อการไปมาหาสู่กันในชุมชน การขนส่งจึงเป็นเสมือนสิ่งที่เชื่อมโยงทุกหน่วยย่อยของชุมชนเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นชุมชนเล็กหรือชุมชนขนาดใหญ่ ในชีวิตประจำวันของทุกๆ คน ต้องมีกิจกรรมการเดินทาง มากบ้างน้อยบ้างตามแต่ภาระหน้าที่และบทบาทการดำเนินชีวิตของแต่ละคน ด้วยเหตุนี้ การขนส่งจึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของทุกคน ที่ดำเนินไปอย่างเป็นธรรมชาติอย่างไม่รู้ตัว ทั้งนี้เนื่องจากความเคยชินที่เราต้องเดินทางอยู่ทุกวันนั่นเอง

อย่างไรก็ดี การทำให้การขนส่งในชีวิตประจำวันของเรานี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนช่วยให้ทั้งระบบขนส่ง (Transport systems) และระบบเมือง (Urban systems) ขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน ซึ่งต้องใช้การออกแบบทั้งสิ่งที่เป็นองค์ประกอบทางกายภาพ (Physical components) และสิ่งที่เป็นพฤติกรรมของผู้คนในชุมชน (Behavioral components) ถึงจะทำให้ระบบขนส่งและระบบเมืองสามารถพัฒนาและเติบโตไปได้อย่างยั่งยืนในที่สุด

ด้วยเหตุนี้ เว็บไซต์นี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้สื่อสารและ “เล่าให้ฟัง” ถึงสิ่งที่ผู้เขียนได้มีประสบการณ์และได้ทราบมาจากการศึกษา วิจัย และทำงานเกี่ยวกับการขนส่งและจราจร และความรู้อื่นๆ ที่เชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็น การจราจร ระบบขนส่งสาธารณะ การผังเมือง การขนส่งทางถนน ระบบราง และระบบขนส่งที่ไม่ใช่เครื่องยนต์ (Non-Motorised Modes) ซึ่งได้แก่ การเดินและการใช้จักรยาน (Walking and Cycling) รวมถึงบทความต่างๆ ด้านการขนส่ง โดยมุ่งหวังว่า เนื้อหาที่นำเสนอนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มาเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้บ้างไม่มากก็น้อย

 

 

  


การศึกษาทัศนคติของผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อการประยุกต์ใช้มาตรการควบคุมความต้องการเดินทางอย่างยั่งยืนicon

ทัศนคติเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล งานวิจัยนี้เป็นการนำเสนอแนวทางในการตรวจสอบทัศนคติและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 


More...
dot

การศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมการเดินทาง (Travel behavior study and analysis)icon

บทความในกลุ่มนี้จะเกี่ยวข้องกับการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทาง หรือทัศนคติของผู้คนที่มีต่อนโยบายหรือมาตรการด้านการขนส่ง โดยนำทฤษฏีจิตวิทยาและพฤติกรรมมาประยุกต์เพื่อตรวจสอบว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับนโยบาย/มาตรการด้านการขนส่ง หรือการลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งแนวทางนี้ เป็นการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการขนส่งและจราจรที่มุ่งเน้นไปที่ "คน" แทนการมุ่งเน้นการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ เมื่อเราทราบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการของคนแล้ว จะทำให้เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความต้องการเดินทาง (Travel Demand Management, TDM) หรือวางแผนเพื่อควบคุมความต้องการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  


More...
dot

533371 วิศวกรรมขนส่ง (Transportation Engineering) 3 (3-0-6)icon

เนื้อหาประกอบด้วย บทนำ (Introduction)  การวางแผนการขนส่ง (Transportation planning)  การวิเคราะห์ความต้องการเดินทาง (Travel demand analysis)  วิศวกรรมจราจร (Traffic engineering)  ระบบขนส่งสาธารณะ (Public transportation)  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering economic)  ผลกระทบการจราจรและการศึกษาการจอดรถ (Traffic impact and parking study)  การควบคุมความต้องการเดินทางและการจัดการจราจร (Travel demand management and traffic management)  และบทนำของลอจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน (Introduction of logistics and supply chain) 


More...
dotวัดบ้านจะหลวย จ.บุรีรัมย์icon

วัดเขาพุทธโคดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีicon

วัดธรรมาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยาicon

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลกicon
Copyright © 2010 All Rights Reserved.