ReadyPlanet.com
dot dot
bulletจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
bulletมหาวิทยาลัยบูรพา
bulletสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
bulletสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
bulletสมาคมระบบขนส่งและและจราจรอัจฉริยะไทย
bulletสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
bulletTransportation Research Board (TRB)
bulletGTZ: Sustainable Urban Transport Projects
bulletTransportation Research Laboratory Chulalongkorn University Alumni
bulletชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (Thailand Cycling Club, TCC)
Era of transport and urban development

 Era of Transport and Urban Development

 

 

การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Pradigm shift) ของประเทศ/เมือง ในลักษณะที่เป็นมวลหมู่ (Massive) อย่างแท้จริงนั้น ล้วนเริ่มจาก คนทั้งสิ้น

ยุคของประเทศ เมือง และคนที่อาศัยในเมือง กับความสำเร็จในการพัฒนาอะไรสักอย่างหนึ่ง


การพัฒนาประเทศและเมือง ด้วยการริเริ่มหรือนำเสนอสิ่งใหม่ หรือล้ำสมัย ให้กับประเทศหรือเมืองใดก็ตาม จำเป็นต้องศึกษา วิเคราะห์ และเข้าใจบริบทของประเทศและเมืองนั้น ๆ อย่างลึกซึ้ง รอบด้าน ถ้าคาดหวังความสำเร็จให้เป็นที่ประจักษ์แจ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องของ ยุค (Era or Period) ของประเทศและเมือง

 

 

แต่ละประเทศและเมือง มีอายุของการพัฒนาและยุคสมัยของเค้า บริบทและองค์ประกอบต่าง ๆ ทุกมิติของเมือง ไม่ว่าจะเป็น ผู้คน ความคิด การเมือง วิชาการ ศิลปะ ดนตรี ระบบเมือง ระบบขนส่ง แฟชั่น ฯลฯ ล้วนสอดคล้อง เป็นผลสะท้อน และเป็นไปตามยุคของเมืองนั้น

 

 

วยเหตุนี้ บริบทและองค์ประกอบใด ที่แม้จะดีสักเพียงใดก็ตาม ถ้าถูกออกแบบมาโดยไม่คำนึงถึงยุคของเมืองที่จะนำไปใช้ ก็อาจไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร หรือได้รับการต่อต้านได้ ด้วยเหตุนี้ ผู้วางแผนระบบเมืองและระบบขนส่งควรนำประเด็นนี้มาพิจารณาร่วมด้วยทุกครั้งในการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาเมืองในโครงการต่าง

 

นี่ไม่ใช่สิ่งที่กล่าวเกินจริง ดังจะเห็นได้จากหลายโครงการที่มีประโยชน์และประสบความสำเร็จในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบราง ทางจักยาน การคัดแยกขยะ การลดการใช้รถยนต์ การจัดการการใช้พื้นที่ ฯลฯ แต่เมื่อมีการนำมาใช้ในประเทศไทย กลับไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่ได้รับการยอมรับจากประชาคม หรือกว่าจะมีคนใช้ได้ตามเป้า ก็ใช้ระยะเวลานานเกินกว่าที่ตั้งเป้าไว้ ทั้งที่โครงการเหล่านั้นล้วนเป็นเรื่องที่ดีและใช้ได้ผลมาแล้วทั้งสิ้นในประเทศที่เราใช้เป็นต้นแบบ.....คำถามคืออะไรที่อยู่เบื้องหลังความติดขัดเหล่านั้น.....ยุคและสมัย ของประเทศและเมืองที่ยังไม่ match กับการพัฒนาเหล่านั้น อาจเป็นคำตอบหนึ่งของคำถามนี้ก็เป็นได้

 

 

 

ทั้งนี้ประเทศหรือเมืองที่เราเห็นว่าเจริญก้าวหน้าและพัฒนากว่าเรามากนั้น ในอดีตเป็นร้อยปี ก็ล้วนผ่านยุคสมัยของความล้มเหลว และปัญหาในการจัดการระบบเมืองมาแล้วทั้งสิ้น และมีการวิวัฒน์และพัฒนา จนปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าดังเช่นที่เราเห็นและนำมาใช้เป็นต้นแบบในปัจจุบัน

 

อย่างไรก็ดี สำหรับบ้านเราในปัจจุบัน อาจยังไม่ถึงยุค/สมัยนั้น หรืออาจกำลังอยู่ในช่วงรอยต่อของการเข้าสู่ยุค/สมัยที่ว่านั้น แต่การที่เราพยายามพัฒนา ศึกษา ค้นคว้าวิจัยในศาสตร์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง นับว่าเป็นเรื่องที่ดีและต้องทำต่อไป เนื่องจากเมื่อถึงยุค/สมัยที่ประเทศไทยไปถึงจุดนั้นแล้ว ลูกหลานเราจะได้มีองค์ความรู้ต่าง ๆ เพียงพอที่จะต่อยอดในการพัฒนาประเทศและเมืองได้ทันกาล แม้ว่าปัจจุบันบางอย่างจะยังไม่เกิดผลอะไรขึ้นมาก็ตาม

 

ทั้งหมดที่กล่าวมานั้น การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Pradigm shift) ของประเทศ/เมือง ในลักษณะที่เป็นมวลหมู่ (Massive) อย่างแท้จริงนั้น ล้วนเริ่มจาก คนทั้งสิ้น
My Point of View

โตเกียวและพื้นที่เปิดโล่ง | Tokyo and Open SpaceCopyright © 2010 All Rights Reserved.