ReadyPlanet.com
dot dot
bulletจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
bulletมหาวิทยาลัยบูรพา
bulletสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
bulletสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
bulletสมาคมระบบขนส่งและและจราจรอัจฉริยะไทย
bulletสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
bulletTransportation Research Board (TRB)
bulletGTZ: Sustainable Urban Transport Projects
bulletTransportation Research Laboratory Chulalongkorn University Alumni
bulletชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (Thailand Cycling Club, TCC)
"พุทธภาษิต" article

พุทธภาษิต

  • หมวด 1 ตนและการฝึกตน

"บุคคลไม่ควรลืมตน"

"ติตนเองเพราะเหตุใด ไม่ควรทำเหตุนั้น"

"ถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รัก ก็ไม่ควรประกอบตนนั้นด้วยความชั่ว"


"สิ่งที่รักอื่นเสมอด้วยตน ไม่มี"

"ทรัพย์อื่นเสมอด้วยข้าวเปลือก ไม่มี"

"แสงสว่างอื่นเสมอด้วยปัญญา ไม่มี"


"ความผิดของคนอื่น เห็นง่าย แต่ความผิดของตน เห็นยาก"

"คนทำร้ายตนเองก่อน แล้วจึงทำร้ายผู้อื่นภายหลัง"

"คน มิได้เป็นโจรเพราะคำคน มิได้เป็นมุนีเพราะคำคน"


 "ชนะตนนั่นแหล่ะเป็นคนดี"

"คนที่ฝึกดีแล้ว เป็นแสงสว่างแห่งโลก"

"ผู้ใดรักษาตนได้ ภายนอกกายของผู้นั้นก็ได้รับรักษาด้วย"


"รู้ว่าตนเป็นคนเช่นไร เหล่าเทพไท้ก็รู้เช่นนั้น"

"ตนเป็นที่พึ่งของตน"

"ตนทำบาปเอง ย่อมเศร้าหมองเอง"

"มนุษย์ผู้เห็นแก่ประโยชน์ตน เป็นคนไม่สะอาด"


  • หมวด 2 บุคคลและบัณฑิต

"บัณฑิตย่อมเว้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ถือเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์"

"คนมีปัญญา ย่อมแนะนำทางที่ควรแนะนำ"

"คนมีปัญญา ย่อมไม่ประกอบในทางอันไม่ใช่ธุระ"


"สัตบุรุษ ย่อมขจรไปทั่วทุกทิศ"

"สัตบุรุษ มีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้า"

"สัตบุรุษ ย่อมปรากฏในที่ไกลเหมือนภูเขาหิมพานต์"


"คนโง่ ไม่ควรเป็นผู้นำ"

"คนโง่ ถึงมีกำลังบริหารหมู่ ก็ไม่สำเร็จประโยชน์"

"คนโง่ รู้สึกตนว่าโง่ จะเป็นผู้ฉลาดเพราะเหตุนั้นได้บ้าง"


 "ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ  ผู้รู้ชั่ว เป็นผู้เสื่อม"

"ผู้ชอบธรรม เป็นผู้เจิญ  ผู้ชังธรรม เป็นผู้เสื่อม"

"ผู้เคารพ ย่อมมีผู้เคารพ  ผู้ทำสักการะ ย่อมได้รับการสักการะ"

"ผู้บูชา ย่อมได้รับการบูชา  ผู้ไหว้ ย่อมได้รับการไหว้ตอบ"


"บัญฑิต ย่อมไม่ประพฤติกรรมชั่ว เพราะเหตุแห่งสุขเพื่อตน"

"ตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผล คนเขลายังเข้าใจว่ามีรสหวาน"

"บาปให้ผลเมื่อใด คนเขลาย่อมประสบทุกข์เมื่อนั้น"


"ผู้ใด

ไม่ฆ่าเอง ไม่ให้ผู้อื่นฆ่า

ไม่ชนะเอง ไม่ให้ผู้อื่นชนะ

ผู้นั้น ชื่อว่ามีเมตตาต่อสัตว์ทั้งปวง

และไม่มีเวรกับใครๆ"


"ผู้ใด เป็นคนฉลาด แกล้วกล้า

เป็นผู้ฟังมาก ทรงธรรมและประพฤติธรรมตามสมควรแก่ธรรม

คนเช่นนั้นท่านเรียกว่า ยังหมู่ให้งดงาม"


"ถ้าท่านกลัวทุกข์ ถ้าท่านไม่รักทุกข์

ก็อย่าทำบาปทั้งในที่แจ้ง ทั้งในที่ลับ"


"เกียรติยศ ย่อมเจริญแก่ผู้ขยัน มีสติ มีการงานสะอาด

ใคร่ครวญแล้วจึงทำ

สำรวมแล้วเป็นอยู่โดยธรรม และไม่ประมาท"


"ผู้ชนะ ย่อมก่อเวร"

"ผู้แพ้ ย่อมนอนเป็นทุกข์"

"คนละความชนะและความแพ้ได้แล้ว สงบใจได้ ย่อมนอนเป็นสุข"


"บุคคล เป็นคนเลวเพราะชาติก็หาไม่ เป็นผู้ประเสริฐเพราะชาติก็หาไม่

แต่เป็นคนเลวเพราะการกระทำ เป็นผู้ประเสริฐก็เพราะการกระทำ"


"บัณฑิต ไม่ศึกษาเพราะอยากได้ลาภ

ไม่ขุ่นเคืองเพราะเสื่อมลาภ ไม่ยินดียินร้ายเพราะตัณหา

และไม่ติดในรสทั้งหลาย"


  • หมวด 3 วาจา-การพูด

"ไม่ควรพูดจนเกินกาล ไม่ควรนิ่งเสมอไป

เมื่อถึงเวลา ก็ควรพูดพอประมาณ ไม่ฟั่นเฝือ"


"บุคคล ทำสิ่งใด ควรพูดสิ่งนั้น

ไม่ทำสิ่งใด ไม่ควรพูดสิ่งนั้น

บัณฑิตย่อมกไหนดรู้คนที่ไม่ทำ ได้แต่พูด"


"ผู้มีภูมิปัญญา ย่อมไม่พูดพล่อยๆ เพราะเหตุแห่งคนอื่นหรือตนเอง

ผู้นั้น ย่อมมีผู้บูชาในท่ามกลางชุมชน แม้ภายหลังเขาย่อมไปสู่สุคติ"


  • หมวด 4 ทาน-การให้-ชัยชนะ

"ความสิ้นตัณหา ย่อมชนะทุกข์ทั้งปวง"

"ความชนะใด ที่ชนะแล้วกลับแพ้ได้ ความชนะนั้นไม่ดี"

"ความชนะใด ที่ชนะแล้วไม่กลับแพ้ ความชนะนั้นดี"


"การให้ธรรม ย่อมชนะการให้ทั้งปวง"

"รสแห่งธรรม บ่อมชนะรสทั้งปวง"

"ความยินดีในธรรม ย่อมชนะความยินดีทั้งปวง"


"ผู้ชนะย่อมก่อเวร"

"พึงชนะคนโกรธ ด้วยความไม่โกรธ"

"พึงชนะคนไม่ดี ด้วยความดี"

"พึงชนะคนตระหนี่ ด้วยการให้"

"พึงชนะคนพูดปด ด้วยคำจริง"


"ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก"

"ผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้"

"คนพาลเท่านั้น ที่ไม่สรรเสริญการให้ทาน"


"ผู้ให้สิ่งที่ชอบใจ ย่อมได้สิ่งที่ชอบใจ"

"ผู้ให้สิ่งที่ประเสริฐ ย่อมถึงฐานะที่ประเสริฐ"

"ผู้ให้สิ่งที่เลิศ ย่อมได้สิ่งที่เลิศอีก"

"ปราชญ์ผู้ให้ความสุข ย่อมได้รับความสุข"


"ให้ทานก่อนจึงได้สุขบัดนี้ เหมือนรดน้ำที่โคนให้ผลที่ปลาย"

"ห้วงน้ำที่เต็ม ย่อมยังสาครให้เต็มได้ฉันใด ทานที่ให้แก่โลกนี้ ย่อมสำเร็จแก่ผู้ละไปแล้วฉันนั้น"

"ผู้ให้ข้าว ชื้อว่าให้กำลัง

ผู้ให้ผ้า ชื่อว่าให้ผิวพรรณ

ผู้ให้ยานพาหนะ ชื่อว่าให้ความสุข

ผู้ให้ประทีปโคมไฟ ชื่อว่าให้จักษุ

ผู้ใดให้ที่พักอาศัย ผู้นั้นชื่อว่าให้สิ่งทั้งปวง

ผู้ใดสอนธรรม ผู้นั้นชื่อว่าให้อมตะ"


 

 

 

 

 
พระพุทธศาสนา

วัดบ้านจะหลวย จ.บุรีรัมย์ article
วัดเขาพุทธโคดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี article
วัดธรรมาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา article
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.