ReadyPlanet.com
dot dot
bulletจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
bulletมหาวิทยาลัยบูรพา
bulletสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
bulletสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
bulletสมาคมระบบขนส่งและและจราจรอัจฉริยะไทย
bulletสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
bulletTransportation Research Board (TRB)
bulletGTZ: Sustainable Urban Transport Projects
bulletTransportation Research Laboratory Chulalongkorn University Alumni
bulletชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (Thailand Cycling Club, TCC)
เกี่ยวกับผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์

Asst. Prof. Surames Piriyawat, Ph.D

 

สถานที่ทำงาน

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

169  ถนนลงหาดบางแสน  ตำบลแสนสุข  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20131

โทร. 089-053-8168  อีเมล์ suramesp@buu.ac.th

Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Burapha University

169  Saensook, Muang, Chonburi, THAILAND, 20131

Cell Phone: +66-89-053-8168

E-mail: suramesp@buu.ac.th

 

ประวัติการศึกษา

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิศวกรรมขนส่งและจราจร

พ.ศ. 2549

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมขนส่งและจราจร

พ.ศ. 2544

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมสำรวจ

.. 2538

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ประสบการณ์ทำงาน

มิ.ย. 2557 – ก.พ. 2559

·      ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพารับผิดชอบงานด้านการวางแผนและกำหนดนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ การจัดการการจราจร การจัดการพื้นที่จอดรถ การออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย การแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจร การปรับพฤติกรรมการสัญจร และการกำกับติดตามโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารภายในมหาวิทยาลัย

เม.ย. 2555 – พ.ค. 2557

·      ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

รับผิดชอบงานด้านการวางแผนและกำหนดนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ การจัดการการจราจร การจัดการพื้นที่จอดรถ การออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย การแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจร การปรับพฤติกรรมการสัญจร และการกำกับติดตามโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารภายในมหาวิทยาลัย

ธ.ค. 2554 – พ.ค. 2555

·      รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

รับผิดชอบงานด้านการวางแผนและทิศทางการพัฒนาสำนักฯ กำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร  การบริหารงานบุคคล  และอำนวยการโครงการอบรมและบริการวิชาการให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

.. 2552 – ปัจจุบัน

·      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

·      หัวหน้าสาขาวิศวกรรมขนส่งและการจราจร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

1.   ด้านการเรียนการสอน

รับผิดชอบงานด้านการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา วิชาการวางแผนการขนส่ง (Transportation Planning) และการวิเคราะห์พฤติกรรมการเดินทาง (Travel Behavior Analysis) การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี วิชาวิศวกรรมขนส่ง (Transportation Engineering) วิศวกรรมการทาง (Highway Engineering) การสำรวจเส้นทาง (Route Surveying) การสำรวจ (Surveying) และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท

2.   ด้านการบริการวิชาการและวิจัย

รับผิดชอบงานด้านการวิจัย โครงการศึกษา และบริการวิชาการด้านวิศวกรรมขนส่งและจราจร ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

พ.ศ. 2550

·      JSPS Research Scientist, School of Civil Engineering, Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japan

รับผิดชอบงานด้านการวิจัยเกี่ยวกับการวางแผนการขนส่ง การวิเคราะห์พฤติกรรมการเดินทาง และการปรับพฤติกรรมการเดินทาง

พ.ศ. 2546 – 2552

·      อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รับผิดชอบงานด้านการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี วิชาวิศวกรรมขนส่ง (Transportation Engineering) วิศวกรรมการทาง (Highway Engineering)
การสำรวจเส้นทาง (Route Surveying) และการสำรวจ (Surveying)

พ.ศ. 2540 – 2541

·      วิศวกรโยธา ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ผู้ประสานงานโครงการ
บริษัท โกลเด้น แพลน จำกัด

รับผิดชอบงานด้านกำกับและติดตามโครงการศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
วางแผนการสำรวจข้อมูลด้านการขนส่ง จัดเตรียมรายงานการศึกษา ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับโครงการศึกษา
ที่ได้รับมอบหมาย

พ.ศ. 2538 – 2540

·      วิศวกรการทาง (Highway Engineer) บริษัท ไทย เอนยิเนียริง
คอนซัลแตนท์ จำกัด

รับผิดชอบงานด้านการ ออกแบบถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงและสำนักงานเร่งรัดและพัฒนาชนบท (ร.พ.ช.) ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการเกี่ยวกับงานด้านวิชาชีพ

25 ก.ย. 2561

·    กรรมการ คณะกรรมการประจำศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชลบุรี (คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 4193/2561 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561)

24 มี.ค. 2560

·    คณะทำงานและเลขานุการ คณะทำงานรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนเลียบชายทะเลช่วงต่อขยาย (คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 1653/2560 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2560)

24 มี.ค. 2560

·    คณะทำงานและเลขานุการ ในคณะทำงานแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองชลบุรี (คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 1652/2560 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2560)

6 ก.พ. 2560

·    คณะทำงานและเลขานุการ คณะทำงานเพื่อพิจารณารายละเอียดและเสนอแนวทางการจัดระบบการจราจรทางบกในเขตเมืองพัทยา (คำสั่งคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดชลบุรี ที่ 664/2560 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560)

6 ก.พ. 2560

·    คณะทำงานและเลขานุการ ในคณะทำงานเพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาจราจรทางบกในเขตเมืองชลบุรี (คำสั่งคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดชลบุรี ที่ 663/2560 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560)

ก.ค. 2559

·    คณะกรรมการจัดการจราจรในเขตเมืองพัทยา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี (คำสั่งเมืองพัทยา ที่ 1437/2559 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559)

มิ.ย. 2559

·    คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดชลบุรี (คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 3066/2559 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2559)

ธ.ค. 2557 – 2559

·     คณะผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียนประจำศูนย์วิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน (SSC’S ASEAN RESEARCH & EXPERT CENTRE, SAREC) (ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ)

พ.ย. 2557 – ปัจจุบัน

·    คณะทำงานจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะในเขตเมืองพัทยา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

     (14 พฤศจิกายน 2557 – ปัจจุบัน)

ก.ค. 2555 – ปัจจุบัน

·     คณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2557 – 2560

พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน

·     ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจราจรและการขนส่ง การพัฒนาเมือง และสิ่งแวดล้อม
ในคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดชลบุรี (แต่งตั้งล่าสุด คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 137/2560 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560)

พ.ศ. 2553 – 2555

·     กรรมการต่างประเทศ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

พ.ศ. 2553 – 2559

·     อนุกรรมการสาขาวิศวกรรมจราจรและขนส่ง ในคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมจราจรและขนส่ง คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน

·     กรรมการวิชาการ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

·     อนุกรรมการกลั่นกรองงานทางวิชาการ  โครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

 

บทความวิชาการ

 • สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์ และจัตุรงค์ อินทะนู, 2561. อิทธิพลของพฤติกรรมในอดีต  ทัศนคติ  บรรทัดฐานบุคคลเชิงสังคม และความรู้สึกเชิงบวกที่มีต่อการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน: กรณีศึกษาตำบลบางคล้า ฉะเชิงเทรา. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23, ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก, จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  กองวิชาวิศวกรรมโยธา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 18-20 กรกฎาคม 2561.
 • สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์ และจัตุรงค์ อินทะนู, 2561. การอธิบายความตั้งใจของผู้เดินทางที่มีต่อการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันด้วยทฤษฎี Model of Goal Directed Behavior: กรณีศึกษาเมืองบางคล้า ฉะเชิงเทรา. การประชุมวิชาการการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 6 Mode Shift: Bike & Walk to Public Transport Connection, ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, จัดโดย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย  สถาบันการเดินและการจักรยานไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 9-10 มีนาคม 2561
 • Chowwanonthapunya, T, Piriyawat, S, and Suphamitmongkol, W., 2016. An Economic Consideration Guideline for the Selection of Corrosion - Control Strategies. Srinakharinwirot Engineering Journal. 11 (2), pp. 133-139.
 • วิไลพร อาจมนตรี, ธนวัฒน์ พิมลจินดา, สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์, 2559. การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการสรา้งเขื่อนในประเทศไทย. วารสารชุมชนวิจัยมหาวิทยาลัย   ราชภัฏนครราชสีมา. ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, 51-60.
 • ธีร์ เชาวนนทปัญญา และสุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์, 2559. การประเมินความรุนแรงและความเสี่ยงของการกัดกร่อนของโครงสร้างโดยบรรยากาศชายฝั่ง. การสัมมนาเครือข่ายทางวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียนประเทศไทย ประจำปี 2559. ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, ณ โรงแรม ซันทารา เวลเนส รีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา,  29-30 มิถุนายน 2559.
 • สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์, จัตุรงค์ อินทะนู, และอิฏฐวัชร์ เตชะนันท์ 2557. อิทธิพลของปัจจัยแฝงต่อความตั้งใจใช้จักรยานของชุมชนเมืองชายทะเล  (Determinants of Bicycle Use Intention of Seaside Tourism Community). การประชุมวิชาการการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 2,       ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), จัดโดย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 28 ก.พ. 2557
 • พัชนีย์ ธระเสนา, สุปราณี ธรรมพิทักษ์ และสุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์ (2557). การศึกษาแนวทางการพัฒนาโลจิสติกส์เพื่อการค้า การท่องเที่ยว และการขนส่งข้ามแดนที่เหมาะสมกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกสู่ประชาคมอาเซียน. กรุงเทพฯ: กระทรวงมหาดไทย
 • พัชนีย์ ธระเสนา, สุปราณี ธรรมพิทักษ์ และสุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์ (2557). การศึกษาแนวทางการพัฒนาโลจิสติกส์เพื่อการค้า การท่องเที่ยว และการขนส่งข้ามแดนที่เหมาะสมกับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางสู่ประชาคมอาเซียน. กรุงเทพฯ: กระทรวงมหาดไทย
 • จัตุรงค์ อินทะนู, อิฏฐวัชร์ เตชะนันท์, สุรเมศวร์  พิริยะวัฒน์, 2556. การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันในจังหวัดชลบุรี โดยใช้แบบจำลองสมการโครงสร้าง กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดชลบุรี (A Study on factors affecting walking and bicycling in daily life in Chonburi Province by using structural equation modeling). การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18. จัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.),      โรงแรมดิเอ็มเพลส, เชียงใหม่, 8-10 พฤษภาคม 2556
 • อิฏฐวัชร์ เตชะนันท์, จัตุรงค์ อินทะนู, สุรเมศวร์  พิริยะวัฒน์, 2556. การออกแบบเพื่อมวลชนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเข้าถึงการขนส่งระบบราง: กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี (Universal Design for Encouraging Rail Transit Accessibility: Chonburi Case Study). การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18. จัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.),      โรงแรมดิเอ็มเพลส, เชียงใหม่, 8-10 พฤษภาคม 2556
 • จัตุรงค์ อินทะนู, อิฏฐวัชร์ เตชะนันท์, สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์, 2555. การตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการใช้จักรยานและทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะใช้จักรยาน:กรณีศึกษาพื้นที่เขตเมือง จังหวัดชลบุรี. การประชุมวิชาการ การขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.), โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท, ชลบุรี, 15-16 มีนาคม 2555
 • อิฏฐวัชร์ เตชะนันท์, จัตุรงค์ อินทะนู, สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์, 2555. การตรวจสอบความสามารถในการเข้าถึงการขนส่งระบบรางในเขตจังหวัดชลบุรี. การประชุมวิชาการ การขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ ๘. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.), โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท, ชลบุรี, 15-16 มีนาคม 2555
 • สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์, อิทธิพลของ Symbolic and affective motives และ Instrumental motives ที่มีต่อทัศนคติในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล. วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา,วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (อยู่ระหว่างการพิจารณา)
 • สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์, 2553. ทฤษฎีพฤติกรรมและการประยุกต์สำหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมการเดินทางในประเทศไทย (Behavioral Theories and Applications for Travel Behavior Analysis in Thailand). วิศวกรรมสาร, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, ปีที่ 63, ฉบับที่ 6, 59-70.
 • สมัย โชติสกุลและสุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์, 2553. แนวคิดการปรับปรุงถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี (Road Improvement Concepts for Encouraging Tourism in Chonburi). โยธาสาร (Civil Engineering Magazine), วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, ปีที่ 22, ฉบับที่ 3, 68-74.
 • สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์, 2553. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง:ทางออกของการแก้ไขปัญหาขนส่งและจราจรอย่างยั่งยืน (Sufficiency Economy Philosophy: Sustainable Solution for Removing Transportation and Traffic Problems). โยธาสาร (Civil Engineering Magazine), วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, ปีที่ 22, ฉบับที่ 4, 24-32.
 • สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์, 2553. อิทธิพลของมาตรการจัดการความต้องการเดินทางที่มีต่อความตั้งใจเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษามาตรการเชิงบังคับและมาตรการเชิงสนับสนุน. วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, ปีที่ 21, ฉบับที่ 3, 46-55.
 • สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์, 2552. การยอมรับการใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์ของผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในกรุงเทพมหานคร (Acceptability towards Usages of Natural Gas for Vehicles of Private Car Users in Bangkok). วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, 43-49.
 • สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์, 2552. การจัดการความสามารถการสัญจร: หลักการ อุปสรรค และความเป็นไปได้ในการประยุกต์ในกรุงเทพมหานคร (Mobility Management: Principal, Barriers, and Possibility for Applying in Bangkok), โยธาสาร (Civil Engineering Magazine), วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, ปีที่ 21, ฉบับที่ 4, 69-81.
 • สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์ และ สรวิศ นฤปิติ, 2552. การประยุกต์ Norm-Activation Theory และ The Theory of Planned Behavior เพื่อการอธิบายความตั้งใจลดการใช้รถจักรยานยนต์ (An Application of Norm-Activation Theory and The Theory of Planned Behavior for Explaining Intention of Motorcycle-Use Reduction). วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, 9-18.
 • สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์ และ สรวิศ นฤปิติ, 2552. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจลดการใช้รถจักรยานยนต์ของกลุ่มวัยรุ่นในสถานศึกษา: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา (Determinants of Intention towards Motorcycle-Use Reduction of Adolescence in Education Place: Burapha University Case Study). วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, 38-47.
 • Piriyawat, S., Van, H.T., and Fujii, S., 2009. The roles of perceived effectiveness and problem awareness in the acceptability of road pricing in Bangkok. Songklanakarin Joural of Science and Technology.31(2), pp. 181-188.
 • สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์, สรวิศ นฤปิติ, ธิษัณย์ พฤทธิพงษ์, 2551. ทฤษฎีทัศนคติและพฤติกรรม: ทางเลือกสำหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมการเดินทาง. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, โรงแรม จอมเทียน ปาล์ม บีช, พัทยา, 14 – 16 พฤษภาคม 2551

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.