ReadyPlanet.com
dot dot
bulletจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
bulletมหาวิทยาลัยบูรพา
bulletสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
bulletสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
bulletสมาคมระบบขนส่งและและจราจรอัจฉริยะไทย
bulletสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
bulletTransportation Research Board (TRB)
bulletGTZ: Sustainable Urban Transport Projects
bulletTransportation Research Laboratory Chulalongkorn University Alumni
bulletชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (Thailand Cycling Club, TCC)
งานวิจัย | Researches

เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพฤติกรรมการเดินทาง การตรวจสอบทัศนคติของผู้เดินทาง การวางแผนการขนส่ง และหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมขนส่งและการวางแผนการขนส่งไว้ในหัวข้อนี้ครับการศึกษาทัศนคติของผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อการประยุกต์ใช้มาตรการควบคุมความต้องการเดินทางอย่างยั่งยืนarticle

ทัศนคติเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล งานวิจัยนี้เป็นการนำเสนอแนวทางในการตรวจสอบทัศนคติและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 

การศึกษาความตั้งใจเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางเพื่อลดการใช้รถจักรยานยนต์ของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาarticle

การใช้รถจักรยานยนต์นั้น นอกจากจะเป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ของอุบัติเหตุจราจรแล้ว ยังเป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ มลภาวะทางเสียง และในกรณีที่ผู้ใช้เป็นนิสิต ยังก่อให้เกิดความสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายอีกด้วย  งานวิจัยนี้ได้นำเสนอทางเลือกในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการปรับพฤติกรรมการเดินทางและการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัย

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.