ReadyPlanet.com
dot dot
bulletจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
bulletมหาวิทยาลัยบูรพา
bulletสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
bulletสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
bulletสมาคมระบบขนส่งและและจราจรอัจฉริยะไทย
bulletสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
bulletTransportation Research Board (TRB)
bulletGTZ: Sustainable Urban Transport Projects
bulletTransportation Research Laboratory Chulalongkorn University Alumni
bulletชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (Thailand Cycling Club, TCC)
งานศึกษาเกี่ยวกับการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

การใช้จักรยานและการเดินเป็นรูปแบบการเดินทางที่เป็นทางเลือกสำหรับชุมชนน่าอยู่และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เนื่องจากเป็นการเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้เดินทาง โครงการส่งเสริมการสร้างเมือง-ชุมชน ที่เป็นมิตรต่อการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน: พื้นที่ศึกษาตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.